You are here

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Ταχ. Δνση: Βασ. Σοφίας και Ριζάρη αρ. 2

Ταχ. Κώδικας: 10675

Τηλέφωνα: 210 7252974

Fax: 2107245838

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ YΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΑΚΟΜΗ ΕΤΗ

 

 

Έχοντας υπόψη: ■

Tα υπ. αριθµ. 883/06.12.2017 και 883β/12.12.2017 Πρακτικά του Διοικητικού Συµβουλίου του Πολεµικού Μουσείου, µε τα οποία αποφασίζεται η προκήρυξη δηµοσίου πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση και εκµετάλλευση του χώρου του κυλικείου του Πολεµικού Μουσείου και ορίζεται η σχετική Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισµού.

To Ν.Δ. 132/69, το Β.Δ. 215/72, τα άρθρα 79 και επόµενα του Ν. 2362/95, καθώς και τις διατάξεις του ΠΔ 715/79 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, που εφαρµόζονται ανάλογα.

Τους Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) και Ν. 4093/2012 όπως ισχύουν, την µε αριθµ. πρωτ. ΔΕΑΦ 1004570 ΕΞ 2017.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

Δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, µε τις παρακάτω προϋποθέσεις- δεσµεύσεις:

Τιµή εκκίνησης µηνιαίου µισθώµατος εξακοσίων (600,00) ΕΥΡΩ.

Ως κριτήρια κατακύρωσης λαµβάνονται αφ ενός η συµφερότερη οικονοµικά προσφορά και αφετέρου η επαγγελµατικότητα του µισθωτή.

Δίδεται η δυνατότητα παράτασης της υπ’ όψιν σύµβασης για τρία (3) ακόµη έτη, προσαυξανόµενου του µηνιαίου µισθώµατος ανά έτος κατά ποσοστό 5% επί του ήδη καταβαλλοµένου κατά τα προηγούµενα έτη µηνιαίου µισθώµατος.

To Κυλικείο ευρίσκεται σε χώρο επιφανείας 40 περίπου τετρ. µέτρων και δίδεται επίσης η δυνατότητα επέκτασής του σε επιφάνεια 36 τ.µ. περίπου στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου του Πολεµικού Μουσείου από την πλευρά της οδού Ριζάρη στο τµήµα που ευρίσκεται στην είσοδο του Αµφιθεάτρου προς τη µεριά των κλιµάκων εισόδου του Πολεµικού Μουσείου. Η υποχρεωτική διαµόρφωση του εξωτερικού χώρου του Πολεµικού Μουσείου, στο οποίο θα επεκταθεί το Κυλικείο, θα γίνει σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική πρόταση και δαπάνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κατόπιν εγκρίσεως των σχετικών σχεδίων από το Πολεµικό Μουσείο.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σφραγισµένες στο Πολεµικό Μουσείο (η δνση αναφερεται στην αρχή του παρόντος εγγράφου) µέχρι την 30η Ιανουαρίου 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 31η Ιανουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.µ., στο Γραφείο Προσωπικού του Πολεµικού Μουσείου.

Έγκριση- κατακύρωση από το Διοικητικό Συµβούλιο του Πολεµικού Μουσείου. Σχετικά µε πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισµού και της προκήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην 4η Εφορεία (Ανθχος (Ε) Λαντζουράκη Μαρία ΠΝ), τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Tο πλήρες κείµενο της προκήρυξης είναι διαθέσιµο στον ιστότοπο www.diavgeia.gov.gr.

 

Αθήνα, 08-01- 2018

 

Το Δ.Σ.του Πολεµικού Μουσείου

 

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δηµοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισµοΰ µε αντικείµενο την εκµίσθωση και την εκµετάλλευση του Κυλικείου του Πολεµικού Μουσείου. Έχοντας υπόψη:

1. Tα υπ. αριθµ. 883/06.12.2017 και 883β/12.12.2017 Πρακτικά του Διοικητικού Συµβουλίου του Πολεµικού Μουσείου, µε τα οποία αποφασίζεται η προκήρυξη δηµοσίου πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση και εκµετάλλευση του χώρου του κυλικείου του Πολεµικού Μουσείου και ορίζεται η σχετική Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισµού.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212-Α/79) "Περί του τρόπου ενέργειας υπό των Ν.Π.Π.Δ. µισθώσεως και εκµισθώσεων ακινήτων".

3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 132/1969 (ΦΕΚ 35-Α/69) "Περί ιδρύσεως του Πολεµικού Μουσείου".

4. Τις διατάξεις του Β.Δ. 215/1972 (ΦΕΚ 50-Α/72) "Περί κυρώσεως του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας Πολεµικού Μουσείου".

5. Τα άρθρα 79 και επόµενα του Ν. 2362/95, καθώς και τις διατάξεις του ΠΔ 715/79 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, που εφαρµόζονται ανάλογα.

6. Τους Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) και Ν. 4093/2012 όπως ισχύουν, την µε αριθµ. πρωτ. ΔΕΑΦ 1004570 ΕΞ 2017.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Δηµόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισµό µε αντικείµενο την εκµίσθωση και εκµετάλλευση του Κυλικείου του Πολεµικού Μουσείου, µε σφραγισµένες προσφορές, χωρίς να είναι δυνατή η συνέχιση αυτού µε προφορικές προσφορές. Ως κριτήρια κατακύρωσης λαµβάνονται αφενός η συµφερότερη οικονοµικά προσφορά και αφετέρου η επαγγελµατικότητα του µισθωτή, λαµβάνοντας υπ’ όψιν στοιχεία τα οποία θα προκύψουν από τα εξής:

α) Προσφερόµενη τιµή.

β) Πιστοποίηση κατά ISO-HACCP.

γ) Προηγούµενη συναφής επαγγελµατική δραστηριότητα.

 

2. To Κυλικείο είναι διαµορφωµένο σε χώρο επιφανείας 40 περίπου τετρ. µέτρων στο κτίριο του Μουσείου και δίδεται η δυνατότητα επεκτασής του σε επιφάνεια 36 τ.µ. περίπου στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου του Πολεµικού Μουσείου από την πλευρά της οδού Ριζάρη στο τµήµα που ευρίσκεται στην είσοδο του Αµφιθεάτρου προς τη µεριά των κλιµάκων εισόδου του Πολεµικού Μουσείου. Η διαµόρφωση του διατιθέµενου χώρου είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο και η µη πραγµατοποιησή του θ’ αποτελεί λόγο καταγγελίας της σχετικής συµβάσεως που θα υπογραφεί µε τον ανάδοχο. 

3. Τόπος διενέργειας του Διαγωνισµού ορίζεται το Γραφείο Προσωπικού του Πολεµικού Μουσείου την 31-01-2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.µ., από την αρµόδια επιτροπή του Πολεµικού Μουσείου.

4. Η διάρκεια της µίσθωσης είναι πέντε (5) έτη µε δυνατότητα παράτασης της µίσθωσης για επιπλέον τρία (3) έτη, προσαυξανόµενου του µηνιαίου µισθώµατος κατά ποσοστό 5% ανά έτος, επί του ήδη καταβαλλοµένου µηνιαίου µισθώµατος. To µηνιαίο µίσθωµα που θα προκύψει από το Διαγωνισµό θα είναι σταθερό για τα τρία (3) πρώτα έτη και θ’ αποδίδεται από το µισθωτή το πρώτο πενθήµερο εκάστου µηνός, προκαταβολικά, µε το χαρτόσηµο που αναλογεί, από το τέταρτο έτος δε της µίσθωσης θα προσαυξάνεται κατά ποσοστό 5% ετησίως.

5. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σφραγισµένες στο Πολεµικό Μουσείο (η διεύθυνση αναγράφεται στην αρχή του παρόντος), µέχρι την 30η Ιανουαρίου 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00.

6.Τιµή εκκίνησης του µηνιαίου µισθώµατος ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ΕΥΡΩ.

7. Η κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του Διαγωνισµού, υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συµβουλίου του Πολεµικού Μουσείου.

8. To Πολεµικό Μουσείο δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του µισθωτή στο µίσθιο ούτε απαλλάσσεται αυτός της πληρωµής του µισθώµατος, εάν δεν έκανε χρήση του µισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Πολεµικού Μουσείου.

9. Η ως άνω αιτούµενη Πιστοποίηση κατά ISO-HACCP µπορεί ν’ αφορά είτε τον ίδιο τον συµµετέχοντα στον παρόντα Διαγωνισµό, είτε ν’ αφορά τα προϊόντα του προµηθευτού ή των προµηθευτών που θα χρησιµοποιεί ο συµµετέχων, του οποίου/των οποίων υπεύθυνη δήλωση – ότι θ’ αποτελεί προµηθευτή - θα προσκοµίσει ο συµµετέχων. Σε περίπτωση που ο συµµετέχων είναι franchisee, ήτοι έχει συνάψει σύµβαση δικαιόχρησης, ως επαγγελµατική δραστηριότητα του συµµετέχοντος θα προσµετράται η προηγούµενη επαγγελµατική δραστηριότητα του franchisor.

10. Ο µισθωτής υποχρεούται να εφαρµόζει τα οριζόµενα στους γενικούς και ειδικούς όρους του διαγωνισµού καθώς και την σχετική νοµοθεσία ως επίσης τις σχετικές εντολές και οδηγίες του Δ.Σ. του Πολεµικού Μουσείου.

11. Η είσοδος και η παραµονή των στρατιωτών, αξιωµατικών και του πολιτικού προσωπικού του Πολεµικού Μουσείου στο χώρο του κυλικείου, είναι ελεύθερη, τόσο κατά τις ώρες λειτουργίας του κυλικείου, χωρίς την υποχρέωση λήψης διατιθεµένων ειδών, όσο και κατά τις ώρες που δεν λειτουργεί αυτό.

12. Ο πλειοδότης (µισθωτής) υποχρεούται όπως:

α) Εφοδιασθεί µε την προβλεπόµενη άδεια λειτουργίας κυλικείου πριν την έναρξη λειτουργίας.

β) Διαθέτει όλα τα είδη που περιγράφονται στο «παράρτηµα Β» των Ειδικών Όρων του παρόντος Διαγωνισµού σε επαρκή ποσότητα και άριστη ποιότητα, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις του προσωπικού, των στρατιωτών και των επισκεπτών του Μουσείου.

γ) Εξασφαλίσει τη συνεχή και κανονική λειτουργία του κυλικείου µε τη διάθεση του κατάλληλου και επαρκούς προσωπικού, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και του προσωπικού του Μουσείου.

δ) Διατηρεί τους εκµεταλλευόµενους χώρους καθαρούς, όπως και τα προσφερόµενα είδη, υποκείµενα στον υγειονοµικό έλεγχο της αρµόδιας Αρχής και του αρµοδίου οργάνου του Μουσείου.

ε) Έχει αναρτηµένους τους δύο τιµοκαταλόγους των προσφερόµενων ειδών µε τις αντίστοιχες τιµές τόσο για το προσωπικό όσο και για τους επισκέπτες του Μουσείου.

ζ) Διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση, ευθυνόµενος για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς που θα προκαλέσει σε αυτό, µέχρι τον χρόνο παραδοσής του.

 

13. Ο πλειοδότης (µισθωτής) µετά τη λήξη ή την µε οποιονδήποτε τρόπο λύση της µίσθωσης, δεν δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση για την πραγµατοποίηση των δαπανών εγκατάστασης και λειτουργίας.

14.Ο πλειοδότης (µισθωτής) δεν δικαιούται να ζητήσει την µείωση του µισθώµατος από την κατακύρωση της µίσθωσης σε αυτόν µέχρι και την λήξη της σχετικής συµβάσεως, ούτε να ζητήσει έκπτωση λόγω µη λειτουργίας του Μουσείου οποτεδήποτε.

15. Η αδικαιολόγητη διακοπή λειτουργίας του κυλικείου πέραν των τριών (3) ηµερών, µε υπαιτιότητα του µισθωτή καθώς και η αδικαιολόγητη καθυστέρηση πληρωµής του µισθώµατος πέραν του διµήνου, συνεπάγεται τη λύση της µίσθωσης, την έξωση του µισθωτή κατα τη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και τις συνέπειες που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 44 του Π.Δ. 715/79 (βεβαίωση καταλογισµού και είσπραξη κατά τη διαδικασία είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων).

16.Στον Διαγωνισµό γίνονται δεκτά Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα που δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτα κατά το παρελθόν από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και ασκούν στο εσωτερικό της χώρας Εµπορικό, Βιοµηχανικό ή Βιοτεχνικό επάγγελµα, εφ’ όσον προσκοµίσουν τ’ απαραίτητα αναφερόµενα δικαιολογητικά του άρθρου 1 των Γενικών Όρων του Διαγωνισµού.

17.Οι προσφορές των συµµετεχόντων στο Διαγωνισµό θα υποβληθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελλο σε δύο αντίγραφα και θα έχουν ισχύ για χρονική περίοδο120 ηµερών από την εποµένη της διενέργειας του Διαγωνισµού. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο φάκελλο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Τα υπόλοιπα στοιχεία – δικαιολογητικά τοποθετούνται σε χωριστό φάκελλο µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συµµετοχής». Οι προσφορές υποβάλλονται µέχρι την προσδιοριζόµενη ηµέρα και ώρα. Οπωσδήποτε πρέπει ν’ αναφέρεται µε Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι συµµετέχοντες έλαβαν γνώση των όρων της Διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

18.Το Πολεµικό Μουσείο δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται ο χώρος του κυλικείου και της οποίας αυτός όφειλε να λάβει γνώση και ως εκ τούτου δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ή σε λύση της µίσθωσης.

19. Κατά την ηµέρα υπογραφής της συµβάσεως, ο πλειοδότης υποχρεούται να προσκοµίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως ποσού διπλάσιου του επιτευθέντος µηνιαίου µισθώµατος χρονικής ισχύος έως 14-03-2021, η οποία θ’ αντικαθίσταται εκάστη φορά αναπροσαρµογής του µισθώµατος. Η εγγύηση αυτή παραµένει στην κατοχή του Μουσείου µέχρι τη λήξη της µισθώσως και επιστρέφεται στον µισθωτή εντός 30 ηµερών από τη λήξη της µισθώσεως. Στους υπόλοιπους συµµετέχοντες στο Διαγωνισµό, η εγγύηση επιστρέφεται εντός τριών ηµερών από την υπογραφή της συµβάσεως.

20.Η κατακύρωση του Διαγωνισµού στον πλειοδότη γνωστοποιείται εγγράφως και καλείται – µετά την προσκόµιση των αναγκαίων πιστοποιητικών εντός της οριζόµενης προθεσµίας - όπως εντός πέντε (5) ηµερών προσέλθει για την υπογραφή της συµβάσεως. Εάν ο πλειοδότης δεν προσέλθει εντός των οριζόµενων προθεσµιών για την προσκόµιση των αναγκαίων πιστοποιητικών και για την υπογραφή της συµβάσεως, το Διοικητικό Συµβούλιο του Πολεµικού Μουσείου κηρύσσει µε αποφασή του αυτόν έκπτωτο. Στη συνέχεια η αρµόδια επιτροπή προβαίνει σε νέα ανακήρυξη πλειοδότη, χωρίς διαγωνισµό, µε βάση τον πίνακα κατατάξεως των συµµετεχόντων στο Διαγωνισµό. Εις βάρος του πλειοδότη που δεν προσήλθε για την υπογραφή της συµβάσεως, χρεώνεται η καταβολή της τυχόν διαφοράς του µισθώµατος µέχρι τη λήξη του ορισµένου χρόνου µισθώσεως.

21. Κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης, της συµµετοχής πλειοδότη ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του Διαγωνισµού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής, η οποία και αποφαίνεται οριστικά γι αυτό. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται µόνο από τους συµµετέχοντες εγγράφως, κατά τη διάρκεια αυτού ή εντός 24 ωρών από τη λήξη διενέργειας του Διαγωνισµού.

22. Τους όρους του Διαγωνισµού ως και κάθε σχετική λεπτοµέρεια οενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορούνται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την 4η Εφορεία του Πολεµικού Μουσείου.

23.Η παρούσα περιληπτικώς θ’ αναρτηθεί σε εµφανές σηµείο της εισόδου του Πολεµικού Μουσείου.

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Ο φάκελλος της προσφοράς, στον οποίο θα περιέχονται επί ποινή απορρίψεως οι δύο επιµέρους φάκελλοι των «Δικαιολογητικών Συµµετοχής» και της «Οικονοµικής Προσφοράς», όπως προβλέπονται από τη Διακήρυξη και τους Γενικούς και Ειδικούς όρους αυτής.

Εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, όταν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα παρίστανται δια εκπροσώπων.

Επαγγελµατικό Βιογραφικό Σηµείωµα.

Πιστοποίηση κατά ISO-HACCP.

 

 

 

 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

4η ΕΦΟΡΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΗΛ: 210-7244464

FAX : 210-7245838

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ YΠ’ APΙΘM 01/2018 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ 1°

Δικαιούµενοι συµµετοχής και αποδεικτικά τους στοιχεία

 

1. Στον διαγωνισµό έχουν δικαίωµα συµµετοχής (εφόσον δεν έχουν αποκλεισθεί µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας ή των αρµοδίων οργάνων της Ιεραρχίας των Ενόπλων Δυνάµεων που έχουν εξουσιοδοτηθεί απ' αυτό ή από άλλες Κρατικές Αρχές):

α. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά που λειτουργούν νοµίµως στο εσωτερικό της χώρας τους κατά το τρέχον έτος του διαγωνισµού.

β. Οι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νοµικών προσώπων.

γ. Οι συνεταιρισµοί.

δ. Οι κοινοπραξίες.

 

2. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού να συµπεριλάβουν στον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ»:

Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση.

Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται ανεπιφύλαχτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία :

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν.

ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους,

 

α. δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007,

β. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 καταστάσεις,

γ. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007,

δ. είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και

ε. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 καταστάσεις.

 

iii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΠΔ 118/2007, καθώς και σύµφωνα µε την παρούσα.{Σηµ.: Όλες οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν απαιτείται να είναι θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής}

3.Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο τ’ ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά (που υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο), τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στον άρθρο 19 παρ. 6 του ΠΔ 118/2007, η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των οποίων συνιστά λόγο αποκλεισµού από τον διαγωνισµό.

Ειδικώτερα:

α. Οι Έλληνες πολίτες :

Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.

(2) Εκδοθέν εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

(3) Εκδοθέν εντός του τελευταίου εξαµήνου πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διανωνισµού Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής η διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία.

(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού έχουν την προβλεττόµενη ενηµερότητα ως προς :

(α) Τις υποχρεώσεις τους περί εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

(β) Τις φορολογικές υττοχρεώσεις τους.

(5) Πιστοποιητικό του οικείου Εττιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή Βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια Δηµόσια Αρχή.

β. Αλλοδαπά Φυσικά πρόσωπα Όλα τα παραπάνω αναφερόµενα πιστοποιητικά.

γ. Τα νοµικά πρόσωπα: Τα παραπάνω δικαιολογητικά. Θα πρέπει επίσης να προσκοµίζεται, αναλόγως µε τη νοµική µορφή της εταιρείας, απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο δικαστικής ή διοικητικής αρχής ανάλογα µε τη χώρα εγκατάστασης του νοµίµου ή νοµίµων εκπροσώπων του νοµικού προσώπου (διαχειριστές για ΕΠΕ και προσωπικές εταιρείες, πρόεδρος Δ.Σ. και διευθύνων σύµβουλος για ΑΕ) από το οποίο να προκύπτει ότι τ’ ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

δ. Οι Συνεταιρισµοί:

(1)Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων που αναφέρονται στα εδάφια (1), (3) και (4) της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου.

(2)Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

ε. Οι ενώσεις ή οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπραξίες, τα παραπάνω δικαιολογητικά κατά περίπωση, για κάθε ένα που συµµετέχει στην Ένωση ή στην κοινοπραξία.

4.Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µττορούν να µην υποβληθούν µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, µε την υποχρέωση να γίνεται γι αυτό ρητή µνεία.

5.Εφόσον οι συµµετέχοντες παρίστανται στο διαγωνισµό µε εκπροσωπό τους, υποβάλλουν υποχρεωτικώς µαζί µε την προσφορά, παραστατικό εκπροσώπησης.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Προσφορές

1.Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος.

2. Ο διαγωνισµός, εφόσον οι συµµετέχοντες διαθέτουν όλα τα δικαιολογητικάσυµµετοχής (τα οποία θ’ αποτελούν στοιχεία του αντιστοίχου φακέλλου), διεξάγεται µε κριτήριο µόνο την υψηλότερη τιµή του µισθώµατος, Εποµένως, στον κυρίως φάκελο ττροσφοράς θα τοττοθετηθούν:

α. τα δικαιολογητικά συµµετοχής, σε κλειστό φάκελο µε την ένδειξη "δικαιολογητικά συµµετοχής".

β. η οικονοµική προσφορά, σε κλειστό φάκελο µε την ένδειξη "οικονοµική προσφορά".

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις.Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να την µονογράψει και να την σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατα την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

 

ΑΡΘΡΟ 3°

 

Χρόνος και τρόπος Υποβολής προσφορών

1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές την ηµέρα και ώρα που προβλέπεται στη διακήρυξη.

2. Οι προσφορές µετά την καταθεσή τους, παραλαµβάνονται από τα αρµόδια όργανα που διενεργούν τον διαγωνισµό.

3. Οι προσφορές µπορούν ν’ αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην Υπηρεσία µέχρι την 30η Ιανουαρίου 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00.

4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υποβληθείσες ή ταχυδροµικά αποσταλείσες προσφορές δεν πληρούν τα καθοριζόµενα από τις διατάξεις του παρόντος, δεν λαµβάνονται υπ.’όψιν.

5. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται µε οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία εκπρόθεσµα, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν.

6. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη «Προσφορά».

β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό.

γ. Ο αριθµός της διακήρυξης.

δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

 

ΑΡΘΡΟ 4°

Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές θα έχουν ισχύ για χρονική περίοδο 120 ηµερών από την εποµένη της διενέργειας του Διαγωνισµού

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Προσφερόµενο Μίσθωµα

Στην προσφορά, το µηνιαίο µίσθωµα δίνεται σε ευρώ οπως καθορίζεται στη διακήρυξη.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια το προσφερόµενο µίσθωµα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της αρµοδίας επιτροπής.

ΆΡΘΡΟ 6ο

Εγγυήσεις

 

1.Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύµφωνα µε τα ισχύοντα, τo δικαίωµα αυτό.

2. Εάν τα έγγραφα των εγγυήσεων δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.

3. Με την εγγυητική επιστολή, η οποία αποτελεί αυτοτελή σύµβαση, το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνήσει εάν πράγµατι υπάρχει ή εάν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

4.Η κατωτέρω αναφερόµενΗ εγγύηση πρέπει να περιλαµβάνει κατ'αρχήν :

α. Την ηµεροµηνία έκδοσης.

β. Τον εκδότη.

γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται.

δ. Τον αριθµό της εγγύησης.

ε. To ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του µισθωτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

ζ. Τον όρο ότι : Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως

 

ΆΡΘΡΟ 7ο

Αποσφράγιση των προσφορών

To αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµέρα και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διενέργειας του Διαγωνισµού δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.

Η αποσφράγιση των φακέλων πραγµατοποιείται µε την παρακάτω διαδικασία:

Η αποσφράγιση των προσφορών και η ανακοίνωση των τιµών γίνεται δηµόσια ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών και όσων έχουν υποβάλει προσφορά ή εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους.

Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.

Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς καθώς και ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο. Η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορά, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν.

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των συµµετεχόντων. Όσες προσφορές, κατά το στάδιο της αποσφράγισης των Δικαιολογητικών Συµµετοχής δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελλοι µε τα οικονοµικά στοιχεία δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.

Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.118/07 και την αριθµ. 464/93 Γνωµ. Νοµ. Συµβ. Κρ. «Αποκλείεται προσφορά κατά το στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών προµηθευτού που είχε κηρυχθεί έκπτωτος και συνάµα του επιβλήθηκε µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του φορέα η ποινή του αποκλεισµού του από παρόµοιους διαγωνισµούς µόνο αυτού του ιδίου φορέα.»

 

ΆΡΘΡΟ 8ο

Ενστάσεις

Ενστάσεις επιτρέπονται κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής του ττλειοδότου σε αυτόν και της νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού.

Δικαιούµενοι να υποβάλλουν ενστάνσεις είναι µόνο οι συµµετέχοντες που πληρούν όλους τους όρους του διαγωνισµού.

Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, στο αρµόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισµού όργανο του Πολεµικού Μουσείου κατά την διάρκεια του διαγωνισµού ή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τη λήξη διενέργειας αυτού. Οι ενστάσεις εξετάζονται όπως προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία.

 

ΆΡΘΡΟ 9ο

Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης

1. Στον µισθωτή στον οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση µε συνηµµένο το έγγραφο της σύµβασης εκµίσθωσης που περιλαµβάνει οπωσδήποτε – µεταξύ άλλων - τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.

2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.

3. Ο µισθωτής στον οποίο κατακυρώθηκε η εκµετάλλευση του µισθίου και προσκόµισε τα αναγκαία πιστοποιητικά, υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.

4. Εάν ο πλειοδότης στον οποίο απευθύνθηκε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει για να υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκτττωτος µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Πολεµικού Μουσείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη νοµοθεσία.

ΆΡΘΡΟ 10ο

Υττοχρεώσεις Μισθωτή

1. To µισθωτή εττιβαρύνουν εκτός των όσων ορίζονται στο άρθρο 48 του Π.Δ. 715/79: Οι κρατήσεις και οι εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταµείων και όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική Νοµοθεσία για το προσωπικό που θ’ απασχολεί (µισθοδοσία, εργατικές εισφορές, εργατικάατυχήµατα κ.λ.π.), καθώς και η άµεση αντικαταστασή του τις ηµέρες αδείας ή ασθένειάς του.

2. Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί την Ελληνική Νοµοθεσία και ιδιαίτερα την Εργατική Νοµοθεσία (µισθοί, ασφάλιση ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζηµιώσεις, φόροι, κ.λ.π) και ευθύνεται αποκλειστικά έναντι των αρµοδίων αρχών για την τήρηση αυτών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτές. Επίσης ο µισθωτής υποχρεούται ν’ ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισµένο στο ΙΚΑ TO από αυτόν χρησιµοποιούµενο προσωπικό στο πωλητήριο. Άτοµα που δεν θα συµπεριλαµβάνονται στις καταστάσεις ασφάλισης δεν θα έχουν το δικαίωµα εργασίας στους χώρους του Μουσείου.

3. To Πολεµικό Μουσείο δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για µέτρα που τυχόν θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή κατά τη διάρκεια της σύµβασης περί αύξησης των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήττοτε επίδραση επί της τιµής και της ποιότητας των προϊόντων.

4. Αναλυτικά, οι υποχρεώσεις του µισθωτή, τα ωράρια λειτουργίας, τα πωλούµενα είδη, η καταβολή των µισθωµάτων, καθώς και ότι αφορά τη λειτουργία των επιµέρους χώρων εκµετάλλευσης, αναγράφοντσι στο συνηµµένο "Παράρτηµα Α" των παρόντων όρων.

5. Οι υποχρεώσεις γενικά του µισθωτή καθώς και οι όροι που περιέχονται στο κείµενο της συµβάσεως που θα υπογραφεί µεταξύ Πολεµικού Μουσείου και µισθωτού καθορίζονται από τη σχετική νοµοθεσία και ειδικώτερα από το Π.Δ. 715/1979.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A»

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείµενο Διαγωνισµού

1. To αντικείµενο του υπ.' αριθµ. 01/2018 διαγωνισµού αφορά τη µίσθωση - ανάθεση της εκµετάλλευσης του κυλικείου σε ιδιωτικό φορέα, βάσει µηνιαίου µισθώµατος µε κριτήριο κατακύρωσης την πιο συµφέρουσα οικονοµική προσφορά, µε σφραγισµένες προσφορές µε τιµή εκκινήσεως εξακοσίων (600,00) ευρώ, για την επιλογή του µισθωτή για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών µε δυνατότητα παράτασης για τρία (3) ακόµη έτη, µε µίσθωµα για το χρονικό διάστηµα µετά την αρχική τριετία προσαυξανόµενο ετησίως κατά 5%.

 

ΑΡΘΡΟ 2°

Είδη και τιµές πώλησης

Τα βασικά είδη που θα διατίθενται από το κυλικείο καθώς και οι τιµές πωλησής τους, συµπεριλαµβάνονται στο Παράρτηµα «Β»

 

ΑΡΘΡΟ 3°

Χώροι – Υποδοµή

Από το Πολεµικό Μουσείο και για την παροχή των υπηρεσιών του αναδόχου, διατίθεται χώρος επιφανείας 40 τ.µ περίπου στο κτίριο του Μουσείου και δίδεται η δυνατότητα επεκτασής του σε επιφάνεια 36 τ.µ. περίπου στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου του Πολεµικού Μουσείου από την πλευρά της οδού Ριζάρη στο τµήµα που ευρίσκεται στην είσοδο του Αµφιθεάτρου προς τη µεριά των κλιµάκων εισόδου του Πολεµικού Μουσείου.Η υποχρεωτική διαµόρφωση του εξωτερικού χώρου του Πολεµικού Μουσείου, στο οποίο θα επεκταθεί το Κυλικείο, θα γίνει σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική πρόταση και δαπάνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κατόπιν εγκρίσεως των σχετικών σχεδίων από το Πολεµικό Μουσείο.

Η διαµόρφωση του διατιθέµενου εξωτερικού χώρου είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο και η µη πραγµατοποιησή του θ’ αποτελεί λόγο καταγγελίας της σχετικής συµβάσεως που θα υπογραφεί µε τον ανάδοχο. Μετά τη λήξη της σύµβασης ο µισθωτής θα παραδώσει τον χώρο όπως έχει διαµορφωθεί αποσύροντας τα δικά του µηχανήµατα και λοιπό εξοπλισµό.

Ο µισθωτής υποχρεούται :

α. Στην ασφάλιση του χώρου που θα του παραχωρηθεί µε τα σχετικά έξοδα να βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν.

β. Στην τήρηση πλήρους και απόλυτης καθαριότητας.

Τα απορρίµµατα που προέρχονται από τη χρήση του µισθίου, θα συγκεντρώνονται µε µέριµνα του µισθωτή και θα εναποθέτονται εντός των κάδων που έχει τοποθετήσει το Π.Μ σε συγκεκριµένους χώρους.

Η καθαριότητα των χώρων θα ελέγχεται από τα αρµόδια όργανα του Π.Μ.

Επιπλέον το µισθωτή βαρύνουν τα υλικά για τον κάθαρισµό του χώρου, των σκευών κ.λ.π. καθώς και των αναλωσίµων και λοιπών υλικών που τοποθετούνται στους πάγκους σερβιρίσµατος (χαρτοπετσέτες, καλαµάκια κ.λ.π.).

ΆΡΘΡΟ 4°

Ωράριο Λειτουργίας - Προσωπικό Στελέχωσης Κυλικείου

1. To ωράριο λειτουργίας του κυλικείου καί το προσωπικό στελέχωσης του, καθορίζεται κατ' ελάχιστο ως εξής :

α. Όλες τις εργάσιµες ηµέρες από 07:30 π.µ. έως 17.00 (χειµερινό ωράριο) και από 07.30 έως 19.00 (θερινό ωράριο), όταν ισχύει το καθιερωµένο ωράριο και όταν υπάρχουν εκδηλώσεις το ωράριο θα καθορίζεται µετά από ενηµέρωση του αρµοδίου γραφείου.

β. Όλες τις αργίες, από τίς 07:30 π.µ. έως 17.00 (χειµερινό ωράριο) και από τις 07.30 έως 19.00 (θερινό ωράριο) και µετά από ενηµέρωση του αρµοδίου γραφείου.

2. Διαφοροποίηση του ωραρίου, δύναται να γίνεται αποδεκτή, κατόπιν κοινής συµφωνίας των αντισυµβαλλοµένων µερών.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Κανόνες Λειτουργίας Κυλικείου

1. Η εξυπηρέτηση των πελατών θα γίνεται µε σύστηµα SELF SERVICE

2. Στο κυλικείο, θα γίνεται χρήση ταµειακής µηχανής υποχρεωτικά για όλα τα διατιθέµενα είδη.

3. Η ταµειακή µηχανή που θα χειρίζεται ο µισθωτής, θα είναι δική του και θα έχει προηγουµένως ελεγχθεί και δηλωθεί στην αρµόδια Δ.Ο.Υ.

4. Η µη έκδοση ταµειακής απόδειξης αποτελεί λόγο καταγγελίας στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. και η τυχόν επανάληψη της παράβασης θ’ αποτελεί λόγο καταγγελίας της συµβάσεως από το Πολεµικό Μουσείο.

5.Νόµιµος εκττρόσωπος του µισθωτή οφείλει να βρίσκεται περιοδικά στο Π.Μ (δύο έως τρεις φορές την εβδοµάδα), ή όποτε καλείται για οποιονδήποτε λόγο, αφενός για να επιβλέπει την ορθή λειτουργία, αφετέρου για να υπάρχει επαφή µεταξυ αυτού και των αρµοδίων οργάνων της Υπηρεσίας για οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει.

6.To προσωπικό του µισθωτή :

α. Θα αποτελείται από άτοµα µε Ελληνική Υπηκοότητα ή από αλλοδαπούς µε νόµιµα έγγραφα παραµονής και εργασίας.

β. Θα φέρει ειδική αµφίεση (οµοιόµορφα ντυµένο).

γ. Θα είναι ευγενικό και θα δέχεται κάθε έλεγχο από τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας.

 

7. Απαγορεύεται στους χώρους του κυλικείου να υπάρχουν εύφλεκτες ύλες, τυχερά παιχνίδια καθώς και η λειτουργία πάσης φύσεως συσκευών που δηµιουργούν θόρυβο.

8. Η λειτουργία του κυλικείου πρέπει να είναι συνεχής και ο εφοδιασµός του, σε είδη πλήρης, καθ' όλες τις ηµέρες και ώρες (εργάσιµες και αργίες).

9. Τιµοκατάλογοι των ειδών προς πώληση θα πρέπει να είναι αναρτηµένοι σε εµφανή σηµεία, σε όλους τους χώρους πώλησης ειδών, µε ευθύνη του µισθωτή. 10.Επισηµαίνεται ότι η ποιότητα των ειδών προς πώληση θα είναι σύµφωνη µε τα καθοριζόµενα στη σχετική νοµοθεσία.

 

ΆΡΘΡΟ6°

Καταβολή Μισθώµατος

To µίσθωµα θα καταβάλλεται προκαταβολικώς το πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο Γραφείο Οικονοµικών Υπηρεσιών του Πολεµικού Μουσείου/Παράρτηµα Θεσ/κης, απ' όπου και θα εκδίδεται ισόποση διπλότυπη απόδειξη.

Οι αποδείξεις του αναδόχου θα δύνανται να ελέγχονται περιοδικά και δειγµατολητπικά αττό το Π.Μ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β"

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜίΚΟΥ ΜΟΫΣΕΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  ΤΙΜΗ
1 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΜΟΝΟΣ) 0,60 € 
2 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΔΙΠΛΟΣ)  1,00€ 
3 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ (ΖΕΣΤΟΣ Ή ΦΡΑΠΕ)  0,70 €
4 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ (ΖΕΣΤΟΣ Ή ΦΡΑΠΕ) ΜΕ ΓΑΛΑ 0,80 € 
5 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 1,00€ 
6 ESPRESSO (ΜΟΝΟΣ) 0,80 €
7 ESPRESSO (ΔΙΠΛΟΣ)  1,00€ 
8 CAPPUCCINO (ΖΕΣΤΟΣ Ή FREDDO)  1,00 €
9 ΣΟΚΟΛΑΤΑ (ΖΕΣΤΗ Ή ΚΡΥΑ) 0,90 €
10 ΤΣΑ! (ΦΑΚΕΛΑΚΙ)  0,60 €
11  ΤΣΑΙ (ΦΑΚΕΛΑΚΙ) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ  1,00€
12  COCA Ή PEPSI COLA Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ (330 ML)   0,60 € 
13 CΟCΑ Ή PEPSI COLA Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ (500 ML) 1,10€ 
14 SPRITE Ή 7UP Ή ΑΝΤίΣΤΟίΧΟ (330ML)  0,60 € 
15 SPRITE Ή 7UP Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ (500ML) 1,10€ 
16 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ (ΛΕΜΟΝΑΔΑ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΚΛΠ) (330 ML) 0,60 €
17 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ (ΛΕΜΟΝΑΔΑ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΚΛΠ) (500 ML) 1,10 €
18  ΧΥΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (330ML)  0,70 €
19 ΦΥΣΙΚΟϊ ΧΥΜΟΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΓΡΕΙΠΦΡΟΥΤ, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ 1,50 €
20 NEPO 0.5 LIT 0,25 € 
21  ΤΥΡΟΠΙΤΑ  0,80 €
22 ΖΑΜΠOΝΟΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ 1,00 €
23 ΚΑΣΕΡΟΠίΤΑ  1,00€